De schoolstudent menukaart

Sinds 2018 zet StudyTree schoolstudenten in op basisscholen met kwaliteitsverbetering en werkdrukverlichting als doel. In 2021 heeft de overheid veel subsidiegelden beschikbaar gesteld om corona-achterstanden in het basisonderwijs in te halen. Het Nationaal Programma Onderwijs heeft een menukaart opgesteld met kansrijke en bewezen effectieve interventies. Zie hieronder de menukaart van StudyTree met de interventies waar u Schoolstudenten voor kunt inzetten.

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om
bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

 • Uitbreiding onderwijs
 • Leerlingen boeken per jaar meer vooruitgang als ze langer les krijgen. Zeker kinderen uit kansarme gezinnen hebben hier profijt van: naast extra vooruitgang leidt uitbreiding van het onderwijs ook tot minder verzuim, beter gedrag en een beter contact met klasgenoten. Schoolstudenten kunnen worden ingezet voor na- of voorschools onderwijs, bijvoorbeeld voor huiswerkbegeleiding of extra rekenles.
 • Voor- en vroegschoolse interventies

 • Zomer- of lentescholen

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden
bij te spijkeren

 • Een-op-een begeleiding
 • Een-op-een-begeleiding is bewezen effectief en levert extra vooruitgang op. Vooral voor vakken als lezen en rekenen is het bewijs sterk en consistent. Schoolstudenten geven een-op-een-begeleiding aan leerlingen die dat nodig hebben, binnen of buiten de klas. Door de extra hulp gaan de leerlingen met sprongen vooruit.
 • Instructie in kleine groepen
 • Leerlingen die in kleine groepen instructie krijgen leren effectiever en zijn meer betrokken. Instructie in kleine groepen kan door schoolstudenten verzorgd worden, binnen of buiten de klas. Zo is er meer tijd voor feedback en kan het werk beter afgestemd worden op de behoeften van de kinderen..
 • Feedback
 • Een leerling boekt meer vooruitgang als deze meer feedback krijgt. Met een schoolstudent in de klas kan er meer feedback gegeven worden. Ook kan een schoolstudent orde houden of de klas bezighouden wanneer de leerkracht (individuele) feedback geeft.
 • Individuele instructie
 • Bij individuele instructie wordt ingespeeld op de verschillende leerbehoeftes van leerlingen, zoals het soort activiteiten en het tempo waarin leerlingen de lesstof tot zich nemen. De schoolstudent kan individuele instructie geven, of zich bezighouden met de rest van de klas wanneer de leerkracht dit doet.
 • Leren van en met medeleerlingen
 • Deze interventie heeft een positief effect op de leerprestaties, vooral bij minder goed presterende leerlingen. Schoolstudenten kunnen leerlingen begeleiden tijdens de activiteit en ervoor zorgen dat hun interactie van hoge kwaliteit is.
 • Beheersingsgericht leren
 • Bij beheersingsgericht leren wordt de stof opgedeeld in kleine blokken met duidelijke doelen. Een leerling gaat pas door naar een volgend blok als de doelen zijn bereikt. Schoolstudenten kunnen leerlingen die het vereiste niveau niet halen extra instructie of extra opdrachten aanbieden. Ze kunnen ook snellere leerlingen extra uitdaging bieden.

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

 • Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

 • Sportieve activiteiten

 • Cultuureducatie

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

 • Metacognitie en zelfregulerend leren

 • Samenwerkend leren
 • Het bewijs voor samenwerkend leren is consistent positief. Wel is goede begeleiding tijdens de samenwerking nodig. Schoolstudenten kunnen leerlingen ondersteunen tijdens de opdracht en minder goed presterende leerlingen stimuleren om actief deel te nemen, zodat ze optimaal kunnen profiteren van de samenwerking.

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

 • Onderwijsassistenten
 • Onderwijsassistenten hebben een positief effect op de schoolprestaties, vooral als ze als aanvulling op de leerkracht worden ingezet en er een effectieve samenwerking is tussen onderwijsassistent en leerkracht.
  Wat doet een schoolstudent?
  Een schoolstudent betekent een extra paar handen in de klas, extra uitleg en extra aandacht voor de leerlingen. Wij trainen onze schoolstudenten om de leerkracht zo efficiënt mogelijk te ondersteunen.
 • Klassenverkleining